Category Archives: Luật tố tụng hành chính

CHƯƠNG 13: THỦ TỤC THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG 13: THỦ TỤC THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 1. Những bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính được thi hành 1. Bản án, quyết định … Continue reading

Posted in Luật tố tụng hành chính

CHƯƠNG 12: THỦ TỤC ĐẶC BIỆT XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CHƯƠNG 12: THỦ TỤC ĐẶC BIỆT XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 1. Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Toà … Continue reading

Posted in Luật tố tụng hành chính

Chương 11: THỦ TỤC XÉT LẠI CÁC BẢN ÁN VÀ QUYẾT ÐỊNH ÐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Chương 11: THỦ TỤC XÉT LẠI CÁC BẢN ÁN VÀ QUYẾT ÐỊNH ÐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT Trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, có những sai lầm, thiếu sót có thể phát hiện ngay khi bản … Continue reading

Posted in Luật tố tụng hành chính

Chương 10: THỦ TỤC PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Chương 10: THỦ TỤC PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Khái niệm xét xử phúc thẩm Xét xử phúc thẩm là việc Toà án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án mà … Continue reading

Posted in Luật tố tụng hành chính

Chương 9: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN VỀ DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chương 9: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN VỀ DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 1. Nhận đơn khởi kiện và thụ lý vụ … Continue reading

Posted in Luật tố tụng hành chính

Chương 8: PHIÊN TÒA SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Chương 8: PHIÊN TÒA SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH I- NHỮNG QUY ÐỊNH CHUNG 1. Yêu cầu chung đối với phiên toà sơ thẩm Phiên toà sơ thẩm phải được tiến hành đúng thời gian, địa điểm đã được … Continue reading

Posted in Luật tố tụng hành chính

Chương 7: CHUẨN BỊ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Chương 7: CHUẨN BỊ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH I- NHIỆM VỤ, Ý NGHĨA CỦA GIAI ÐOẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Chuẩn bị xét xử vụ án hành chính là việc … Continue reading

Posted in Luật tố tụng hành chính