Đề thi môn Logic học đại cương (st)

Đề 1

A. Lý thuyết: (5 điểm)

1. So sánh khái niệm, phán đoán, suy luận và cho ví dụ.

2. So sánh phán đoán chung với phán đoán đơn nhất. Tại sao phán đoán đơn nhất được kể là “tương đương lô gisch với phán đoán chung”? Hãy giải thích và cho ví dụ.

3. Mối quan hệ giữa các phán đoán trong “Hình vuông lô gisch” như thế nào? cho ví dụ về những mối quan hệ đó (không dùng lại ví dụ đã có trong giáo trình).

B. Bài tập: (5 điểm)

I. Các tam đoạn luận sau đây là tam đoạn luận gì? Đúng hay sai? Tại sao?
Luật xuất bản V.N, điều 41 có nói:

1. Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Ông Thăng không phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Vậy ông Thăng không hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho người khác.

2. Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Bà Đào là người hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho cá nhân khác. Vậy bà Đào phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

3.Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Anh Phong không hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho cá nhân khác. Vậy anh Phong không phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

II. Các tam đoạn luận sau đây là tam đoạn luận gì? Đúng hay sai? Tại sao?

1. [(~p –> q)].~q] –> p 3. [(~p V ~p V r).~p ^ ~q] –> r
2. [(p –> ~q]. ~p] –> p 4. [(~p V q V ~r). q] –> p ^ r

Đề 2

A. Lí thuyết: (3đ)

1. Hãy phân tích làm rõ nội dung quy luật không mâu thuẫn.

2. Định nghĩa khái niệm là gì? Quy tắc định nghĩa khái niệm? Cho ví dụ.

B. Bài tập: (7đ)

Câu 1: Cho một ví dụ hợp logic đối với loại hình tam đoạn luận sau:
M _____________ P
:
:
:
M _____________ S
__________________

S ______________ P

Câu 2: Có thể diễn đạt phán đoán sau như thế nào?
” Là người cộng sản phải đấu tranh cho hòa bình”

Câu 3: Cho biết tam đoạn luận sau có hợp logic không? vì sao?
Làm thơ là hoạt động nghệ thuật.
Làm thơ cũng là lao động
Lao động cũng là hoạt động nghệ thuật.

Câu 4:

Cho hai phán đoán: “Anh ấy học khá môn triết học”. Ký hiệu là p.
” Anh ấy học khá môn kinh tế chính trị”. Ký hiệu là q.
Hãy viết các công thức các phán đoán sau dưới dạng ký hiệu:

a. Trong hai môn: triết học và kinh tế chính trị, anh ấy học khá duy nhất một môn.

b. Trong hai môn: triết học và kinh tế chính trị, có một môn anh ấy học không khá.

c. Trong hai môn: triết học và kinh tế chính trị, có ít nhất một môn anh ấy học khá.

d. Anh ấy học khá cả hai môn: triết học và kinh tế chính trị.

Advertisements
This entry was posted in Logic học. Bookmark the permalink.