Đề Thi logic học đại cương (st)

Câu 1: Trình bày định nghĩa nội hàm và ngoại diên của khái niệm. Lấy một khái niệm khoa học làm ví dụ và phân tích để chỉ rõ nội hàm và ngoại diên của khái niệm ấy.

Câu 2: Tìm các phán đoán đẳng trị với phán đoán cho sau đây: “Khoa học kỹ thuật phát triển do sự vận động nội tại của nó hoặc do đòi hỏi của thực tiễn”.

Câu 3: Cho suy luận: “Một số nhà khoa học không phải là người có kiến thức rộng vì họ không phải là giáo viên”. Hỏi:
a. Suy luận đã cho thuộc loại suy luận nào? Khôi phục về dạng đầy đủ và xác định loại hình của nó.
b. Hãy xác định tính chu diên của các thuật ngữ Logic S,P,M trong suy luận vừa khôi phục được.
c. Xác định và mô hình hóa mối quan hệ giữa các thuật ngữ Logic trong suy luận trên.
d. Xác định và mô hình hóa mối quan hệ giữa các thuật ngữ logic trong suy luận trên.
e. Hãy thực hiện phép chuyển hóa (đổi chất) , phép đảo ngược (đổi chỗ) và phép đối lập vị từ (kết hợp đổi chất và đổi chỗ) với tiền đề lớn của suy luậtrween.
g. Suy luận trên trong khuôn khổ của loại hình đã được xác lập trở thành hợp logic khi nào? Tại sao?

Câu 4:
a. Có thể rút ra được kết luận gì từ các tiền đề sau:
– Nếu ổn định chính trị thì mới phát triển được kinh tế
– Nếu pháp luật nghiêm minh thì mới có dân chủ
– Quốc gia này không phát triển kinh tế hoặc không có dân chủ
b. Cho biết suy luận trên thuộc loại suy luận nào? Viết công thức logic của suy luận.

Advertisements
This entry was posted in Logic học. Bookmark the permalink.