Câu hỏi ôn tập môn (st)

Câu hỏi ôn tập:

1. Đối tượng và ý nghĩa của logic học?
=> trả lời:

2. Khái niệm là gì? Các đặc trưng của khái niệm?
=> trả lời:

3. Nội hàm và ngoại diên của khái niệm là gì? Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của khái niệm?
=> trả lời:

4. Xác định nội hàm và ngoại diên của khái niệm sau: Hình vuông, hình bình hành, tam giác, nước, động vật, sinh viên, thanh niên, người Việt Nam.
=> trả lời:

5. Hãy thu hẹp và mở rộng các khái niệm sau:
– Nhà thơ
– Trường Đại học Công nghệ
– Kim loại
=> trả lời:

6. Các quan hệ giữa các khái niệm? Xác định và vẽ hình minh họa quan hệ giữa các cặp khái niệm sau:
– “Hình bình hành” và “hình vuông”.
– “Số chia hét cho 9” và “số chia hết cho 3”.
– “Số chẵn” và “số chia hết cho 3”.
– “Thanh niên” và “sinh viên”.
– “Trắng” và “đen”.
– “Tội phạm có tổ chức” và “tội phạm không có tổ chức”.
=> trả lời:

7. Phép định nghĩa khái niệm là gì? Kết cấu của một phép định nghĩa khái niệm? Các quy tắc định nghĩa khái niệm?
=> trả lời:

8. Các định nghĩa khái niệm sau đúng hay sai? Vì sao?
– Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất không phân chia được.
– Hình thoi là hình tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau.
– Gia đình là tế bào của xã hội.
– Vật lý học là khoa học nghiên cứu các quy luật vật lý học.
=> trả lời:

9. Phép phân chia khái niệm là gì? Kết cấu của phép phân chia khái niệm? Các quy tắc của phép phân chia khái niệm?
=> trả lời:

10. Phân chia khái niệm như sau đúng hay sai? Vì sao?
– Sinh viên được phân chia thành: sinh viên Việt Nam; Sinh viên khoa Toán; Sinh viên giỏi.
– Tam giác được phân chia thành: Tam giác cân; Tam giác đều; Tam giác vuông.
=> trả lời:

11. Phán đoán là gì?
=> trả lời:

12. Thế nào là phán đoán đơn? Có mấy loại phán đoán đơn? Phân tích cấu trúc của từng loại phán đoán đơn? Xác định quan hệ giữa các phán đoán đơn qua hình vuông logic?
=> trả lời:

13. Xác định tình chu diên của các danh từ logic trong các phán đoán dơn sau:
– Mọi số chia hết cho 9 đều chia hết cho 3.
– Có một số hình bình hành là hình chữ nhật.
– Đồng không là chất phi kim.
– Một số thanh niên không phải là sinh viên.
=> trả lời:

14. Phán đoán phức là gì? Có mấy loại phán đoán phức cơ bản? Cho ví dụ và phân tích cấu trúc lgic của từng loại phán đoán phức cơ bản?
=> trả lời:

15. Phân tích cấu trúc logic của các phán đoán phức sau và tìm các phán đoán đẳng trị với mỗi phán đoán đó:
– Nước là chất không mùi, không vị.
– Nếu m chia hết cho n thì m chia hết cho p.
– Chúng ta không những phải thúc đẩy kinh tế tăng trưởng mà còn phải đảm bảo công bằng xã hội.
– Hoặc là chúng ta phải đổi mới hoặc là chúng ta không thoát khỏi nghèo nàn.
=> trả lời:

16. Nội dung, yêu cầu của quy luật đồng nhất, quy luật cấm mâu thuẫn, quy luật bài trung, quy luật lý do đầy đủ? Cho ví dụ và phân tích các trường hợp tư duy vi phạm các yêu cầu của các quy luật trên.
=> trả lời:

17. Suy luận là gì? Kết cấu logic của một phép suy luận? Thế nào là suy luật diễn dịch và suy luận quy nạp?
=> trả lời:

18. Có thể rút ra được các câu kết luận gì từ tiền đề là phán đoán sau? Phân tích cấu trúc logic của phán đoán tiền đề và phán đoán kết luận:
– Hổ là động vật ăn thịt.
– Những nhà chính chị chân chính đều không có tư tưởng phân biệt chủng tộc.
– Một số người Việt Nam là Danh nhân văn hóa thế giới.
– Nếu chúng ta không rèn luyện phương pháp tư duy logic thì chúng ta không thể trở thành nhà khoa học giỏi.
– Những nhà khoa học chân chính không những là những người giỏi chuyên môn mà còn là người có tư cách đạo đức tốt.
=> trả lời:

19. Các loại hình tam đoạn luận? Trình bày các quy tắc chung của tam đoạn luận và các quy tắc riêng cho từng loại hình tam đoạn luận?
=> trả lời:

20. Cho 2 suy luận sau:
a. Mọi nhà quản lý giỏi đều là người có tư duy logic tốt
Anh An là người có tư duy logic tốt.
——————————————-
Vậy anh An là nhà quản lý giỏi.

b. Các luật sư đều nắm vững luật pháp.
Chúng ta không phải là luật sư.
——————————————–
Vậy chúng ta không nắm vững luật pháp.

Hỏi:
– Phân tích cấu trúc logic của suy luận trên?
– Suy luận trên thuộc loại hình nào?
– Suy luân trên đúng hay sai? Vì sao?
=> trả lời:

21. Cho 3 khái niệm sau, hãy xây dựng các tam đoạn luận đúng từ tiền đề là các phán đoán chân thực: Đồng; Kim loại; Chất dẫn điện.
=> trả lời:

22. Cho 2 suy luận sau:
a. “Vì anh ta không phải là người Việt Nam cho nên anh ta không am hiểu lịch sử Việt Nam”.
b. “Mọi số có tổng các chữ số chia hết cho 3 đều chia hết cho 3, vì thế số này chia hết cho 3”.
Hãy khôi phục suy luận trên thành một tam đoạn luận đầy đủ, xác định cấu trúc logic; cho biết suy luận đó đúng hay sai? Tại sao?
=> trả lời:

23. Các công thức suy luận từ tiền đề có phán đoán phức sau đúng hay sai? (Đánh dấu các công thức đúng bằng dấu X)
a → b a → b a → b a → c
_ _
b b b b → c
——- ——- ——- ——-
_ _
a a a a → b

a V b a V b a V b a V b
_ _
b a a a
——– ——– ——– ——–
_ _
a b b b
=> trả lời:

25. Chứng minh là gì? Cấu tạo và các quy tắc của một phép chứng minh? Cho ví dụ minh họa.
=> trả lời:

——

1. Đối tượng và ý nghĩa của logic học?

=> trả lời:đối tượng:các quy luật và hình thức của tư duy
ý nghĩa:_giúp tư duy con ng` chủ động-tự giác và thông minh hơn,góp phần thể hiện tính chính xác,tính triệt để,tính có căn cứ,chứng minh được các lập luận,nâng cao hiệu quả và tính thuyết phục của các tư tưởng.

_giúp con ng` tìm kiếm những con đường ngắn nhất ,đúng đắn nhât và hiệu quả nhất để đạt tới chân lý.

_giúp chúng ta phát hiện ra những sai lầm logic của chúng ta và ng` khác,cũng như tránh khỏi những sai lầm logic do vô tình hay hữu ý phạm phải

2. Khái niệm là gì? Các đặc trưng của khái niệm?

=> trả lời:
khái niệm là hình thức cơ bản của tư duy,trong đó phản ánh những dấu hiệu khác biệt cơ bản của sự vật riêng biệt hay lớp các sự vật ,hiện tượng nhất định
các đặc trưng:nghiên cứu sách giáo trình trang 48-51

3. Nội hàm và ngoại diên của khái niệm là gì? Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của khái niệm?

=> trả lời:
Nội hàm là thuộc tính bản chất của SV_HT được phản ánh trong khái niệm
Ngoại diên là tập hợp những SV-HT có những thuộc tính nằm trong nội hàm khái niệm
Mối quan hệ ngược:nội hàm sâu-ngoại diên hẹp,nội hàm nông-ngoại diên rộng
(nội hàm sâu thì khái niệm càng cụ thể,ngoại diên rộng thì khái niệm càng trừu tượng)

4. Xác định nội hàm và ngoại diên của khái niệm sau: Hình vuông, hình bình hành, tam giác, nước, động vật, sinh viên, thanh niên, người Việt Nam.
=> trả lời:

5. Hãy thu hẹp và mở rộng các khái niệm sau:

– Nhà thơ
– Trường Đại học Công nghệ
– Kim loại
=> trả lời:Thu hẹp:Nhà thơ Trần Đăng Khoa,Trường đại học công nghệ-đại học quốc gia hà nội,kim loại đồng
Mở rộng:Người lao động trí óc,trường đại học,chất rắn (maybe )

6. Các quan hệ giữa các khái niệm? Xác định và vẽ hình minh họa quan hệ giữa các cặp khái niệm sau:

– “Hình bình hành” và “hình vuông”<–quan hệ giao nhau
– “Số chia hét cho 9” và “số chia hết cho 3”.<–quan hệ phụ thuộc
– “Số chẵn” và “số chia hết cho 3”.quan hệ ngang hàng hoặc phú định,tách rời..
– “Thanh niên” và “sinh viên”.<–quan hệ phụ thuộc(ko chắc lắm)
– “Trắng” và “đen”.<–quan hệ đối lập
– “Tội phạm có tổ chức” và “tội phạm không có tổ chức”. trả lời: quan hệ giữa các khái niệm:
_nhóm các khái niệm có quan hệ phù hợp(định nghĩa sgt)
+quan hệ đồng nhất(đn,kí hiệu,biểu diễn,ví dụ-sgt)
+quan hệ phụ thuộc(________________________)
+quan hệ giao nhau(________________________)
_nhóm các khái niệm ko có quan hệ phù hợp(đn-sgt)
+quan hệ ngang hàng(______________________)
+quan hệ đối lập(__________________________)
+quan hệ mâu thuẫn(______________________)
+quan hệ phủ định (_______________________)

7. Phép định nghĩa khái niệm là gì? Kết cấu của một phép định nghĩa khái niệm? Các quy tắc định nghĩa khái niệm?

=> trả lờihép định nghĩa khái niệm là 1 thao tác logic dùng để tách đối tượng cần định nghỉâ khỏi lớp đối tượng cùng loại với nó và chỉ rõ thuộc tính bản chất của nó
kết cấu 3phần:khái niệm được định nghĩa,khái niệm dùng để định nghĩa,liên từ
quy tắc:4 quy tắc:
-định nghĩa phải cân đối,ngoại diên của khái niệm dùng để định nghĩa cần phải = ngoại diên khái niệm được đn
-đn ko được vòng vo,luẩn quẩn
-đn ko được chỉ dùng phủ định
-đn phải ngắn gọn,rõ ràng,dùng từ ngữ chuẩn xác,ko mập mờ nhiều nghĩa,ko dùng những thuộc tính có thể suy ra từ thuộc tính khác đã dùng

8. Các định nghĩa khái niệm sau đúng hay sai? Vì sao?

– Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất không phân chia được.
– Hình thoi là hình tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau.
– Gia đình là tế bào của xã hội.
– Vật lý học là khoa học nghiên cứu các quy luật vật lý học. trả lời:kn:là 1 thao tác logic mang đối tựơng nằm trong cùng 1 ngoại diên của khái niệm phân thành những lớp nhỏ hơn dựa trên 1 đặc điểm nào đó
kết cấu 3 phần:kn bị phân chia,các khái niệm thành phần cuả sự phân chia,cơ sở của sự phân chia
quy tắc :4 quy tăc(tự nghiên cứu…gõ mỏi wa’ rùi)

10. Phân chia khái niệm như sau đúng hay sai? Vì sao?

– Sinh viên được phân chia thành: sinh viên Việt Nam; Sinh viên khoa Toán; Sinh viên giỏi.<= sai,vi phạm quy tắc 3(các kn phải loại trừ nhau,ko được là kn giao nhau hoặc phụ thuộc nhau.
– Tam giác được phân chia thành: Tam giác cân; Tam giác đều; Tam giác

Advertisements
This entry was posted in Logic học. Bookmark the permalink.