Order 3rd

1) Hãy cho các vd & pt các vd đó để thấy được rằng có sự vi phạm các yêu cầu 2, 3, 4 của luật đồng nhất & yêu cầu 2, 3 của luật cấm mâu thuẫn
2) Hãy cho nội dung phù hợp với hình thức các TĐL trg mục 7.53 tr.337 (đọc TĐL ĐK từ tr.103)
3) Hãy cho nội dung phù hợp với hình thức các TĐL trong mục 7.57 tr.338 (đọc TĐL lựa chọn tr.108)

Advertisements
Aside | This entry was posted in Logic học, Uncategorized. Bookmark the permalink.