2nd order from Mr. Lê Duy Ninh

Bài tập số 02
1) Hãy cho 1 tam đoạn luận (TĐL) đơn hình I, II, II, IV
2) Hãy xác định các hạn từ, đại từ, trung từ, tiểu từ, đại tiền đề, tiểu tiền đề trong các TĐL đã cho ở C1 (tr.92 – 95)
3) Hãy đọc kỹ bài KN & ĐN KN (tr.149 – 173)
Lưu ý :
Nộp bài vào đầu buổi học thứ 6 (15/12)
——
1.1.         TĐL hình I :
Hạn từ làm trung từ là chủ từ trong đại tiền đề và là thuộc từ trong tiền đề
VD
Trẻ em dưới 14 tuổi không chịu trách nhiệm hình sự
Bé Lâm dưới 14 tuổi
Bé Lâm không chịu trách nhiệm hình sự
–         Hạn từ:  Dưới 14 tuổi; không chịu trách nhiệm hình sự; Bé Lâm
–         Đại từ: không chịu trách nhiệm hình sự
–         Trung từ: dưới 14 tuổi
–         Tiểu từ: Bé Lâm
–         Đại tiền đề: Trẻ em dưới 14 tuổi không chịu trách nhiệm hình sự
–         Tiểu tiền đề: Bé Lâm dưới 14 tuổi
1.2.         TĐL hình II
Hạn từ làm trung từ là thuộc từ trong cả 02 phán đoán tiều đề
VD
Trẻ em dưới 14 tuổi không chịu trách nhiệm hình sự
Bé Lâm không chịu trách nhiệm hình sự
Bé Lâm dưới 14 tuổi
–         Hạn từ: Dưới 14 tuổi; không chịu trách nhiệm hình sự; Bé Lâm
–         Đại từ: dưới 14 tuổi
–         Trung từ: không chịu trách nhiệm hình sự
–         Tiểu từ: Bé Lâm
–         Đại tiền đề: Trẻ em dưới 14 tuổi không chịu trách nhiệm hình sự
Tiểu tiền đề: Bé Lâm không chịu trách nhiệm hình sự
1.3.         TĐL hình III
Hạn tự làm trung từ là chủ từ trong cả hai phán đoán tiền đề
VD
Bé Lâm dưới 14 tuổi
Bé Lâm không chịu trách nhiệm hình sự
Dưới 14 tuổi không chịu trách nhiệm hình sự
–         Hạn từ: Dưới 14 tuổi; không chịu trách nhiệm hình sự; Bé Lâm
–         Đại từ: không chịu trách nhiệm hình sự
–         Trung từ: Bé Lâm
–         Tiểu từ: Dưới 14 tuổi
–         Đại tiền đề: Bé Lâm không chịu trách nhiệm hình sự
–         Tiểu tiền đề: Bé Lâm dưới 14 tuổi
1.4.         TĐL hình IV
Hạn từ làm trung từ là thuộc từ trong đại tiền và là chủ từ trong tiểu tiền đề
Bé Lâm dưới 14 tuổi
Dưới 14 tuổi không chịu trách nhiệm hình sự
Bé Lâm không chịu trách nhiệm hình sự.
–         Hạn từ: Dưới 14 tuổi; không chịu trách nhiệm hình sự; Bé Lâm
–         Đại từ: không chịu trách nhiệm hình sự
–         Trung từ: Dưới 14 tuổi
–         Tiểu từ: Bé Lâm
–         Đại tiền đề: Dưới 14 tuổi không chịu trách nhiệm hình sự
–         Tiểu tiền đề: Bé Lâm dưới 14 tuổi
———-

Advertisements
This entry was posted in Logic học. Bookmark the permalink.