Chương V Khách thể của tội phạm

I. Khái niệm
1. Định nghĩa
Khách thể của tội phạm là hệ thống các quan hệ xã hội bị tội phạm xâm hại, trực hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến lợi ích và sự tồn tại của giai cấp thống trị được Nhà nước (đại diện cho giai cấp thống trị) bảo vệ bằng các quy phạm pháp luật hình sự.
Khách thể của tội phạm là QHXH được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại.
2. Phân loại khách thể: chung, loại, trực tiếp
  • a/ Khách thể chung: là tổng hợp các QHXH được LHS bảo vệ khỏi sự xâm hại của tội phạm (quy định tại Điều 1 và Điều 8).
  • b/ Khách thể loại: là nhóm QHXH có cùng tính chất, được nhóm các QPPL hình sự bảo vệ khỏi sự xâm hại của nhóm tội phạm (an ninh 1 nhóm, con người 1 nhóm, trật tự XH 1 nhóm … LHS có 14 nhóm.
  • c) Khách thể trực tiếp: là 1 QHXH cụ thể bị 1 tội phạm cụ thể trực tiếp xâm hại.=> 1 tội phạm phải có it nhất 1 khách thể trực tiếp.

II. Đối tượng tác động của tội phạm

1. Định nghĩa đối tượng tác động

Là 1 bộ phận của khách thể, bị hành vi phạm tội tác động đến, để gây thiệt hại cho khách thể

Phân loại:

– Con người (nhân thân

– Vật chất (tài sản)

– Hoạt động bình thường của chủ thể

Advertisements
This entry was posted in Những v/đ LL về Luật Hình sự và tội phạm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s